วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เบญจศิล
เบญจศีลในพุทธศาสนาประกอบด้วยข้อห้ามห้าข้อเช่นที่ปรากฏในคำกล่าวรับศีลดังต่อไปนี้


1.ปาณาติบาต ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ เราจักถือศีลโดยเว้นจากการเบียดเบียนชีวิต
2.อทินนาทาน อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ เราจักถือศีลโดยเว้นจากการเอาสิ่งของที่เจ้า ของมิได้ให้
3.กาเมสุมิจฉาจาร กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ เราจักถือศีลโดยเว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ
4.มุสวาท มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ เราจักถือศีลโดยเว้นจากการกล่าวเท็จ
5.สุราเมรยมัชปมาทัฏฐาน สุราเมรยมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ เราจักถือศีลโดยเว้นจากการบริโภคสุรายาเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท